LODEWIJK DE VADDER (1605-1655)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

Holländische und flämische Malerei des 17. Jhr., Munich

Bibliography: PLIETZSCH, E., Holländische und flämische Malerei des 17. Jhr., Munich, 1960